от -

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “СПОКОЙСТВИЕ В СЪРЦЕТО НА РОДОПИТЕ”

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на играта е Urbex.bg.

II. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта “Спокойствие в сърцето на Родопите” започва на 25 май 2016 г. и завършва на 31 май 2016 г. Организаторът си запазва правото да прекъсне или удължи играта по всяко време.

III. УЧАСТНИЦИ

В играта “Спокойствие в сърцето на Родопите” могат да участват само лица, навършили 18 години. С участието си в играта всеки потребител дава изричното си съгласие, че Организаторът може да събира и обработва личните му данни за целите на играта.

IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Чрез участието си в играта всеки потребител се съгласява с Официалните правила и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в тях.

V. НАГРАДА

Наградата в играта “Спокойствие в сърцето на Родопите” е уикенд за двама в “Артел 13” – село Киселчово през юли или август 2016 година. Уикендът включва участие в ателие.

Наградата не може да бъде преотстъпвана или разменяна за паричната й равностойност. Печелившият няма право да претендира за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.

Организаторът не отговаря:

а) за невъзможност да се предостави или ползва наградата поради непредвидени обстоятелства;

б) за вреди, причинени от ползването на наградата;

в) за неполучена награда поради закъснял отговор, неправилен или непълен адрес и телефон за връзка.

VI. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В играта “Спокойствие в сърцето на Родопите” могат да участват всички потребители на сайта Urbex.bg, навършили 18 години. За да бъде прието тяхното участие, те трябва да са споделили публично в своя Facebook профил любимата си статия от Urbex.bg, както и да са изпратили линк към въпросната публикация по e-mail на contact@urbex.bg. Техният e-mail трябва да бъде с тема “ИГРА” и да включва трите им имена. Предоставената информация ще бъде използвана единствено за целите на играта.

Всеки потребител може да участва един-единствен път в играта “Спокойствие в сърцето на Родопите”.

Организаторът на играта си запазва правото да не допусне до участие лице, което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта.

Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира онези потребители, които играят с няколко e-mail адреса или за които има подозрения, че играят некоректно и неспортсменски.

При установена неточност или желание за допълителна информация относно играта, потребителите могат да се свържат с екипа на Urbex.bg на contact@urbex.bg

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградата уикенд за двама в “Артел 13” – Киселчово, включващ и участие в ателие, ще бъде спечелена от един потребител, избран на случаен принцип сред всички участници. Това ще се случи чрез томбола на 1 юни 2016 година. Неговото име ще бъде обявено във Facebook страницата на Urbex.bg. Екипът на Urbex.bg ще уведоми печелившия и чрез e-mail.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

Спечелилият награда участник е длъжен в срок от 5 дни след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора на кои дати ще се възползва от наградата си.

Ако след изтичането на този срок, Печелившият все още не е посочил на кои дати ще се възползва от наградата си, той губи правата си върху нея.

Ако Печелившият загуби правата си върху наградата, Организаторът има право да я връчи на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения ред.

Със съгласието си да се възползва от наградата си, Печелившият се съгласява и да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство като печеливш в играта, без допълнително заплащане от страна на Организатора.

IХ. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра.

Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в играта.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора contact@urbex.bg  

Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Участникът в играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на играта и правилата за участие в играта, обявени на Urbex.bg;

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в играта;

в) Да не използва електронна поща (e-mail) на друг участник в играта;

г) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка когато и както намери това за необходимо. Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие (Общи условия).

Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Организаторът има право по всяко време на играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен e-mail от участника.

Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Организаторът може да прекрати настоящата игра, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на Urbex.bg

ХІІ. СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

За неуредените в настоящите Официални правила за участие (Общи правила) на играта случаи, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Сподели

Още от Място за пушене

Каква е първата ви асоциация, когато чуете за Съветския съюз? Едва ли е “туризъм”! Ала истината е, че в СССР се е осъществявала активна рекламна дейност,…

Преди около година световната кино общност беше разтърсена от един терористичен акт,  случил се на наша територия. Преди около година филм за Васил Левски взриви…

Омръзнало ли ви е очакванията за условията в избрания от вас хотел постоянно да се разминават с реалността? Писнало ли ви е да се съобразявате с…

Тази седмица в рубриката „Напуснахме големия град“ ще ви срещнем с Мариана Дончева. След като събира сили да излезе от Матрицата, тя продължава да търси…